Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Kislorod generatorynyň bäsdeşlik bahasy bilen gowy hil

Gysga düşündiriş:

Howa gysyjy, arassalanandan, peselenden, guradylandan soň, howa saklaýyş tankyna, howa giriş klapanynyň üsti bilen, çep kabul ediş klapany çep siňdiriş diňine, diňiň basyşy ýokarlanýar, gysylan howadaky azot molekulalary zeolit ​​molekulýar elek adsorbsiýasydyr, kislorodyň adsorbsion düşegi arkaly adsorbsiýasy, klapan, kislorod klapany kislorod tankyna öndürmek üçin çepden soň däl, bu prosese çepe diýilýär, dowamlylygy onlarça sekunt.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Amal akymy

Howa gysyjy, arassalanandan, peselenden, guradylandan soň, howa saklaýyş tankyna, howa giriş klapanynyň üsti bilen, çep kabul ediş klapany çep siňdiriş diňine, diňiň basyşy ýokarlanýar, gysylan howadaky azot molekulalary zeolit ​​molekulýar elek adsorbsiýasydyr, kislorodyň adsorbsion düşegi arkaly adsorbsiýasy, klapan, kislorod klapany kislorod tankyna öndürmek üçin çepden soň däl, bu prosese çepe diýilýär, dowamlylygy onlarça sekunt.

Çep emdiriş prosesinden soň, çep adsorbsion diňi we sag adsorbsion diňi basyş paýlaýyş klapany arkaly birleşdirilýär, şonuň üçin iki minaranyň basyşy deňagramlylyga ýeter, bu prosese 3-5 sekunt dowam edýän basyş paýlaşmasy diýilýär. Basyş deňlemesi gutarandan soň, howa girelgesiniň üsti bilen gysylan howa, dogry adsorbsion diňine girýän klapan, zeolit ​​molekulýar elek adsorbsiýasy bilen gysylan howadaky azot molekulalary, dogry gaz klapany arkaly kislorod baýlaşdyrylýar, kislorod gaz klapany kislorod saklanýar tank, bu prosese onlarça sekunt dowam edýän sag emiş diýilýär. Şol bir wagtyň özünde, çep adsorbsion diňinde zeolit ​​molekulýar elek bilen adsorbsion kislorod, desorpsiýa diýlip atlandyrylýan çep egzoz klapan depressizasiýasy arkaly atmosfera gaýtadan goýberilýär. Munuň tersine, çep minara siňende, sag diň hem desorpsiýa bolýar. Azotyň molekulýar elekden atmosfera doly zyňylmagy üçin adaty açyk yza gaýdýan klapan arkaly kislorod adsorbsion diňini siňdirýär, azot diňini adsorbsiýa diňinden çykarýar. Bu prosese yza gaýtmak diýilýär we desorpsiýa bilen bir wagtda ýüze çykýar. Sag emdiriş gutarandan soň, basyşy deňleşdirmek prosesine giriň we ýokary arassa önüm kislorodyny yzygiderli öndürmek üçin çep emdiriş prosesine geçiň.

Kislorod generatorynyň iş tertibi programmirläp bolýan gözegçilik ediji tarapyndan bäş sany bäş taraplaýyn synag solenoid klapan tarapyndan dolandyrylýar, soň bolsa solenoid klapan degişlilikde on sany pnewmatik turbageçiriji klapanyny dolandyrýar. Bäş iki taraplaýyn synag solenoid klapan çep emdiriş, basyşy deňleşdirmek, sag emiş ýagdaýy. Çep emdiriş, basyşy deňleşdirmek we sag siňdiriş wagty programma düzülip bilinýän gözegçilikde saklandy. Elektrik togunyň näsazlygy ýagdaýynda, bäş iki taraplaýyn pilot solenoid klapanyň synag gazy pnewmatik turbageçirijiniň ýapylýan portuna birikdirilýär. Amal çep emdiriş ýagdaýynda bolanda, çep sorujy solenoid klapanyň dolandyryşy güýçlendirilýär, synag gazy çep sorujy giriş klapanyna, çep sorujy önümçilik klapanyna, sag çykaryjy klapanyň açylmagyna üç klapan bilen birikdirilýär; çep siňdiriş prosesini açyň, sag adsorbsion diňiň desorpsiýasy.
Amal basyş deňleşdiriş ýagdaýynda bolanda, basyşy deňleşdirmek solenoid klapan güýjüne gözegçilik, beýleki klapanlar ýapylýar; Synag gazy, klapan açyk we basyşy deňleşdirmek amalyny tamamlamak üçin basyşy deňleşdirýän klapanyň açylyşyna birikdirilýär. Amal dogry sorulma ýagdaýynda bolanda, dogry sorujy solenoid klapanyň gözegçiligi güýçlendirilýär, synag gazy sag sorujy giriş klapanyna, sag sorujy önümçilik klapanyna, çep çykaryjy klapanyň açylmagyna üç klapan birikdirilýär çep adsorbsion diňiniň desorpsiýasyny açyň, sag emdiriş amalyny tamamlaň. Açylmalydan başga ähli klapanlar, prosesiň her tapgyrynda ýapylýar.

Tehniki aýratynlyklar

Ajaýyp arassa dizaýn, amatly ulanmak effekti;
Möhüm içerki komponentler, howanyň birmeňzeş paýlanmagy, howanyň ýokary tizligini peseldýär;
Specialörite molekulýar elekden goramak çäreleri, zeolit ​​molekulýar elekiň hyzmat möhletini uzaldýar;
Pleönekeý işlemek, durnukly işlemek, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi, pilotsyz işlemek bolup biler;
Önümleriň kislorod hilini üpjün etmek üçin kislorod boşadýan awtomatiki enjam;
Goşmaça kislorod enjamynyň akymy, arassalygy awtomatiki düzgünleşdirmek ulgamy, uzakdan gözegçilik ulgamy we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  •