Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Senagat taýdan ulanmak ýa-da lukmançylyk taýdan ulanmak üçin ýokary hilli psa kislorod generatory

Gysga düşündiriş:

Esasy tehniki parametr:

Model belgisi :BXO93±2%-5-1000

Gaz öndürmek kuwwaty: 5 -1000Nm3/ sag

Taslanan kislorod arassalygy: 93% ± 2%

Taslanan adsorbsion basyşy: 0.3Mpasazlap bolýar-40~ -70

Kuwwaty: 0,2 KW

Naprýa .eniýe we Ftalap: Dürli ýurtlaryň talaplaryny kanagatlandyryň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Zawodymyz senagat kislorod maşynynyň dizaýny, önümçiligi, satuwy bilen meşgullanýar, senagat kislorod maşyny polat kesmekde, kisloroda baý ýanmakda, hassahananyň kislorody, nebithimiýa, elektrik peç polat öndürmek, aýna öndürmek, kagyz ýasamak, ozon, suw hojalygy, howa giňişliginde giňden ulanylyp bilner. we beýleki pudaklar we pudaklar. Dürli pudaklarda dürli ulanyjylaryň dürli talaplaryna laýyklykda bu zawod dürli ulanyjylaryň talaplaryny doly kanagatlandyrmak üçin şahsy we hünärli kislorod öndürmek enjamlaryny üpjün edýär. Kislorod öndürýän üýtgeýän basyşlary BXO seriýasy bilen üpjün etmek bilen (arzan bahaly, az göwrümli, ýeňil agramly, ýönekeý iş, amatly tehniki hyzmat we iş bahasy, kislorod we çalt, amatly, wyklýuçatel, hapalanmaz artykmaçlyklar bar, polat kesmekde, kislorod bilen baý ýanmakda, daşary ýurt hassahanalarynda we ş.m. ulanylyp bilner) kislorod enjamlarynyň hyzmat ediş möhleti uzak, 10 ýyl hyzmat edip biler.

Iş ýörelgesi

Zawodymyz senagat kislorod maşynynyň dizaýny, önümçiligi, satuwy bilen meşgullanýar, senagat kislorod maşyny polat kesmekde, kisloroda baý ýanmakda, hassahananyň kislorody, nebithimiýa, elektrik peç polat öndürmek, aýna öndürmek, kagyz ýasamak, ozon, suw hojalygy, howa giňişliginde giňden ulanylyp bilner. we beýleki pudaklar we pudaklar. Dürli pudaklarda dürli ulanyjylaryň dürli talaplaryna laýyklykda bu zawod dürli ulanyjylaryň talaplaryny doly kanagatlandyrmak üçin şahsy we hünärli kislorod öndürmek enjamlaryny üpjün edýär. Kislorod öndürýän üýtgeýän basyşlary BXO seriýasy bilen üpjün etmek bilen (arzan bahaly, az göwrümli, ýeňil agramly, ýönekeý iş, amatly tehniki hyzmat we iş bahasy, kislorod we çalt, amatly, wyklýuçatel, hapalanmaz artykmaçlyklar bar, polat kesmekde, kislorod bilen baý ýanmakda, daşary ýurt hassahanalarynda we ş.m. ulanylyp bilner) kislorod enjamlarynyň hyzmat ediş möhleti uzak, 10 ýyl hyzmat edip biler.

1. Gysylan howany arassalaýyş topary
Howa kompressory tarapyndan üpjün edilen gysylan howa ilki bilen gysylan howany arassalaýjy komponente geçýär. Gysylan howa ilki bilen turbanyň süzgüji bilen ýagyň, suwuň we tozanyň köp böleginden aýrylýar, soňra bolsa doňduryjy guradyjy tarapyndan suwdan aýrylýar, nepis süzgüç bilen ýag çykarylýar we tozan aýrylýar, soňra ultra-jerime bilen arassalanýar. süzgüç. Ulgamyň iş şertlerine laýyklykda, Uniergy gazy, yz ýagynyň bolup geçmeginiň öňüni almak we molekulýar elek üçin ýeterlik gorag üpjün etmek üçin gysylan howa ýagyny aýyrýan toplumy ýörite taýýarlady. Seresaplylyk bilen işlenip düzülen howany arassalaýjy komponentler molekulýar elekiň hyzmat ediş möhletini üpjün edýär. Bu komponent bilen bejerilen arassa howa gural howasy üçin ulanylyp bilner.

2. Howa saklaýjy bak
Howa saklaýyş tankynyň wezipesi, howa akymynyň pulsasiýasyny azaltmak we bufer roluny oýnamak; Şeýlelik bilen, ulgamyň basyş üýtgemegi peselýär we gysylan howa gysylan howany arassalaýjy komponentden rahat geçýär we nebit we suw hapalaryny doly aýyrmak we indiki PSA kislorod we azot bölmek enjamynyň ýüküni azaltmak üçin. Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňi açylanda, PSA kislorody we azot bölüji enjamy gysga wagtyň içinde çalt basyşy ýokarlandyrmak üçin zerur köp mukdarda gysylan howa bilen üpjün edýär, şonuň üçin adsorbsion diňindäki basyş çalt ýokarlanýar. enjamyň ygtybarly we durnukly işlemegini üpjün etmek üçin iş basyşy.

3. Kislorod we azot bölüji enjam
Specialörite molekulýar elek bilen enjamlaşdyrylan A we B iki adsorbsion diňi bar. Arassa gysylan howa A diňiniň girelgesine girip, molekulýar elekden rozetkanyň ujuna akanda, N2 oňa siňýär we önümiň kislorody adsorbsion diňiniň çykyş ujundan çykýar. Birnäçe wagtdan soň, A diňindäki molekulýar elek adsorbsiýasy. Bu wagt, diň azotyň siňdirilmegi we kislorod öndürmek üçin B diňine adsorbsiýany, gysylan howany we diňiň molekulýar elek regenerasiýasyny awtomatiki usulda togtadýar. Molekulýar elekiň täzelenmegi, adsorbsion sütünini adsorbsirlenen N2-ni aýyrmak üçin atmosfera basyşyna çalt peseltmek arkaly gazanylýar. Iki minara gezekleşip, adsorbsiýa we täzeleniş, kislorod bilen azotyň doly bölünişi, üznüksiz kislorod çykmagy. Aboveokardaky amallar programmirläp bolýan logika gözegçilik ediji (PLC) tarapyndan dolandyrylýar. Çykyş ujunyň kislorod arassalygy ululygy kesgitlenende, PLC programmasy awtomatiki went klapanyny açmak we hünärsiz kislorodyň gaz nokadyna akmazlygyny üpjün etmek üçin hünärsiz kislorody awtomatiki usulda çykarmak üçin ulanylar. Gaz ýumşadyjy tarapyndan howa geçirilende ses 75dBA-dan pesdir.

4. Kislorod bufer tanky
Kislorod bufer tanky kislorodyň yzygiderli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin azotdan we kislorody bölmek ulgamyndan bölünen kislorodyň basyşyny we arassalygyny deňleşdirmek üçin ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňiniň iş wyklýuçatelinden soň, öz gazynyň bir bölegi adsorbsion diňine öwrüler, bir tarapdan adsorbsion diňine basyşy ýokarlandyrmaga kömek eder, şeýle hem düşegi goramakda rol oýnar, Enjamlaryň işleýşinde verPSA kislorod generatory basyş siňdiriji adsorbsion ýörelgesine esaslanýar, ýokary hilli zeolit ​​molekulýar elekini belli bir basyş astynda howadan kislorod öndürmek üçin adsorbent hökmünde ulanmak. Gysylan howany arassalamak we guradandan soň, adsorberde basyş adsorbsiýasy we dekompressiýa desorpsiýa amala aşyrylýar. Aerodinamiki täsir sebäpli zeolit ​​molekulýar elekiniň gözeneklerinde azotyň ýaýramagy kisloroddan has ýokarydyr. Azot, esasan, zeolit ​​molekulýar elek bilen özleşdirilýär we taýýar kislorody emele getirmek üçin gaz fazasynda kislorod baýlaşdyrylýar. Atmosfera basyşyna dekompressiýadan soň, täzelenmegi gazanmak üçin adsorbent azot we beýleki hapalar. Umuman alanyňda, ulgamda iki adsorbsion diň gurulýar, biri diňiň adsorbsion kislorod önümçiligi, beýlekisi desorpsiýa regenerasiýasy, PLC programma gözegçisiniň pnewmatik klapanyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik edip, iki diňiň biri-birine aýlanmagy üçin ýokary hilli kislorody üznüksiz öndürmek maksady. Tutuş ulgam aşakdaky böleklerden durýar: gysylan howany arassalaýjy gurnama, howany saklaýan tank, kislorod we azot bölüji enjam, kislorod bufer tanky; Silindrleri doldurmak üçin ahyrynda kislorod super güýçlendiriji we çüýşäni doldurýan enjam oturdylýar. Bu möhüm kömekçi rol.

Tehniki parametrler

image1

Gaýtadan işlemek ädimleri

image2

Goýmalar

"Boxiang" kompaniýasynyň önümleri, bellige alnan söwda belligi hökmünde, metallurgiýa kömürinde, elektrik elektronikasynda, nebithimiýa, biologiýa lukmançylygy, teker kauçuk, dokma himiki süýümi, däne ammary, azyk önümlerini tygşytlamak we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Esasy eksport bazarlary

Aziýa

Europeewropa

Afrika

Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika

Gaplamak we ibermek

FOB: Ningbo ýa-da ŞangHai

Gurşun wagty: 30-45 gün

Gaplamak: Agaç gaplarda gaplamak

kkm1
KM

Töleg we eltip bermek

Töleg usuly: Awans TT, T / T , Western Union, PayPal, L / C.

Eltip bermek jikme-jiklikleri: buýrugy tassyklandan soň 30-50 günüň içinde

Esasy bäsdeşlik artykmaçlygy

 - Az maýa goýumly ösen tehnologiýa.
- Hil ygtybarly we O2 arassalygy we mukdary durnukly.
- Gurluşy aňsatlyk bilen daşap we gurnap boljak skidka bilen üpjün edilýär.
- Doly awtomatiki gözegçilik we operatorlara zerurlyk ýok, işe başlamak we ýapmak aňsat, ýönekeý we amatly tehniki hyzmat.
- Hyzmat bölümimiz ökde inersenerler topary tarapyndan döredilýär. Olardan 10-dan gowragy bar, ortaça ýaşy 35 töweregi. Biz elmydama "ak ýürekli, ýokary hilli, innowasiýa we ösüş" umumy ýörelgesine eýerýäris we müşderilere iň ýokary kanagat bermek pikirini ýerine ýetirýäris. hyzmatyň hilini üpjün etmek üçin gowy esas. Biz diňe bir hyzmatyň hilini kepillendirmek bilen çäklenmän, müşderileriň artykmaçlyklaryny hem kepillendirýäris.
- Wada berlen döwürde enjamlar üçin mugt kepillik
1. Kislorod generatory, 1 ýyl kepillik, hyzmat ediş wagty sekiz sagatdan az.
2. Goşmaça enjamlar, 1 ýyl kepillik, hyzmat ediş wagty 8 sagatdan az.
3. Ömürboýy hyzmat hyzmaty öz wagtynda, jogap beriş wagty 8 sagatdan az.
4. 24 sagat gyzgyn telefon hyzmatyny beriň. 0086-15988536699
5. Her alty aýdan bir gezek gaýdyp geliň (jaň ediň ýa-da ýerinde).
6. Garnituralary öz wagtynda üpjün ediň, gowşuryş wagty adatça 1-7 gün.
7. Kepillik möhleti wagtynda mugt abatlamak

image3

  • Öňki:
  • Indiki:

  •