Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

doňdurma öndürmek üçin suwuk azot generatory

Gysga düşündiriş:

Bölümimiz tarapyndan işlenip düzülen suwuk azot birligi, zerur suwuk azot öndürmek üçin arassa azot taýýarlamak üçin Pressure Swing Adsorption (PSA) kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

Bölümimiz tarapyndan işlenip düzülen suwuk azot birligi, zerur suwuk azot öndürmek üçin arassa azot taýýarlamak üçin Pressure Swing Adsorption (PSA) kabul edýär.

cp

Işleýiş ýörelgeleri

1-nji suratda görkezilen sowadyja salgylanyp, onuň işleýşi: daşky gurşaw temperaturasyndaky pes basyşly suwuk sowadyjy (1-nji nokada laýyk) gysyjy tarapyndan ýokary basyşly ýokary temperatura gazyna (2-nji nokat) gysylýar we soň sowadyja girýär we ş.m. Daşky gurşaw temperaturasyna sowadylýar (3-nji nokat), regeneratiw ýylylyk çalşyjysyna girýär, refleksi pes basyşly pes temperaturaly gaz bilen 4-nji nokada çenli sowadylýar, gazma klapanyna girýär, adiabatik çişirilýär 5, temperatura peselýär we sowuk üpjün etmek üçin bugarýan enjamyň içine girýär Temperatura 6-njy nokada çykanda, regeneratiw ýylylyk çalşyjynyň pes basyşly geçişine girýär we ýokary basyşly gelýän akymy sowadanda, onuň temperaturasy kem-kemden nokada gaýdyp gelýär 1, soňra ýylylyk çalşyjy bilen kompressory birleşdirýän turba girýär. Bu wagt ulgamyň bir bölegi bolup biler atylylyk syzmagy, temperatura daşky gurşaw temperaturasyna çenli ýokarlanýar, döwlet nokadyna 1 sekunt gaýdyp gelýär we ulgam bir aýlawy tamamlaýar. Sowadyjy ulgam, ýokardaky prosese laýyklykda temperaturany kem-kemden peseldýär we ahyrynda kesgitlenen sowadyjy temperaturada Tc sowadyjy kuwwatyny üpjün edýär. Paýlanan temperatura ýüküni sowatmak üçin, refleks prosesinde sowadyş kuwwaty kem-kemden tebigy gazyň suwuklandyrylmagy we ş.m. üpjün edilýär.

Garyşyk sowadyjy siňdiriji sowadyjynyň aýratynlyklary
1) Çalt başlamak we çalt sowatmak tizligi. Garyşyk sowadyjy konsentrasiýa gatnaşygy, kompressor kuwwatyny sazlamak we gazykly klapan açylyşyna gözegçilik etmek arkaly çalt sowatmak talaplaryna ýetip bolýar;
2) Amal ýönekeý, enjamlaryň sany az we ulgamyň ygtybarlylygy ýokary. Ulgamyň esasy bölekleri sowadyjy meýdançada ýetişen kompressorlary, ýylylyk çalşyjylary we beýleki enjamlary kabul edýär. Ulgam ýokary ygtybarlylyga we enjam çeşmeleriniň giň toplumyna eýedir.

Garyşyk sowadyjy suwuk azot birliginiň ösüş bahasy esasan iki bölegi öz içine alýar: PSA azot generator birligi we MRC suwuklandyryş bölümi. PSA azot generatory birneme ýetişdi we içerki bazarda satyn almak aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  •