Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Semen saklamak üçin suwuk azot generatory

Gysga düşündiriş:

Garylan sowadyjy suwuk azot maşyn, regeneratiw siňdiriji sowadyjy sikline esaslanýar. Daşky gurşaw temperaturasyndan sowadyjy temperatura, ýokary, orta we pes gaýnadýan nokada arassa komponentler, has gowy sowadyjy temperatura meýdanlary biri-biri bilen gabat geler ýaly, köp sanly sowadyjylardan durýar. Şeýlelik bilen, sowadyjy temperatura zolagynyň paýlanyşy kämilleşdirilýär we her gaýnadyş nokadynyň komponentine täsirli sowadyş temperatura zonasy gabat gelýär, şeýlelik bilen uly temperatura aralygy bilen ýokary netijelilikli sowadyjy bolýar we birneme ýokary sowadyjy sowadyjy effekti bolýar. az basyş tapawudynda. Şonuň üçin umumy sowuk meýdançada ýetişen bir basgançakly sowadyjy kompressor, pes temperaturaly sowadyjyny gazanmak üçin ýapyk aýlawly garyşyk sowadyjy sowadyjyny sürmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Garylan sowadyjy suwuk azot maşyn, regeneratiw siňdiriji sowadyjy sikline esaslanýar. Daşky gurşaw temperaturasyndan sowadyjy temperatura, ýokary, orta we pes gaýnadýan nokada arassa komponentler, has gowy sowadyjy temperatura meýdanlary biri-biri bilen gabat geler ýaly, köp sanly sowadyjylardan durýar. Şeýlelik bilen, sowadyjy temperatura zolagynyň paýlanyşy kämilleşdirilýär we her gaýnadyş nokadynyň komponentine täsirli sowadyş temperatura zonasy gabat gelýär, şeýlelik bilen uly temperatura aralygy bilen ýokary netijelilikli sowadyjy bolýar we birneme ýokary sowadyjy sowadyjy effekti bolýar. az basyş tapawudynda. Şonuň üçin umumy sowuk meýdançada ýetişen bir basgançakly sowadyjy kompressor, pes temperaturaly sowadyjyny gazanmak üçin ýapyk aýlawly garyşyk sowadyjy sowadyjyny sürmek üçin ulanylyp bilner.

Aboveokarda agzalan garyşyk sowadyjy sowadyjy sowadyjy tehnologiýa köp programmalarda we senagat pudaklarynda ulanyldy. Mysal üçin, tebigy gaz suwuklandyryş pudagynda garyşyk sowadyjy sowadyjy suwuklandyryş prosesi agdyklyk edýär. Bu taslama gatnaşýan amaly temperatura zolagy we masştab üçin ulgamyň ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyrmak üçin umumy sowuk meýdançadaky kompressorlar we ýylylyk çalşyjylar ýaly kämillik enjamlary kabul edilip bilner, enjamlaryň çeşmeleri giň we çykdajylary birneme pes.

Garyşyk sowadyjy siňdiriji sowadyjynyň aýratynlyklary

1) Çalt başlamak we çalt sowatmak tizligi. Garyşyk sowadyjy konsentrasiýa gatnaşygy, kompressor kuwwatyny sazlamak we gazykly klapan açylyşyna gözegçilik etmek arkaly çalt sowatmak talaplaryna ýetip bolýar;
2) Amal ýönekeý, enjamlaryň sany az we ulgamyň ygtybarlylygy ýokary. Ulgamyň esasy bölekleri sowadyjy meýdançada ýetişen kompressorlary, ýylylyk çalşyjylary we beýleki enjamlary kabul edýär. Ulgam ýokary ygtybarlylyga we enjam çeşmeleriniň giň toplumyna eýedir.

Tehniki görkezijiler we ulanyş talaplary
Daşky gurşawyň temperaturasy: 45 up çenli (tomus)
Belentlik: 180 metr
Suwuk azotyň çykarylyşy: 3L / sag-dan 150L / sag

PSA azot generatory howany çig mal hökmünde, ýokary hilli uglerod molekulýar elek, adsorbent hökmünde ulanýar, basyş siňdiriş adsorbsiýasy prinsipini ulanýar, kislorod we azot bölmek maksadyna ýetmek üçin howany saýlamak üçin mikroporlardan doly molekulýar elek ulanýar we ýokary arassalygy öndürýän azot esasan howa kompressorlary, süzgüçler, ulaldyjy baklar, doňduryjy guradyjylar, adsorbsion diňleri we arassa azot saklaýjy baklar ýaly enjamlary öz içine alýar.

MRC suwuklandyryş bölümlerine esasan sowadyşdan öňki kompressor bölümleri, sowadyşdan öňki howa sowadyjylary, esasy sowadyjy kompressor bölümleri, esasy sowadyjy kompressor bölümleri, esasy sowadyjy howa sowadyjylary, sowuk gutular, suwuk azot baklary, BOG dikeldiş ulgamlary we gözegçilik ulgamlary girýär. Esasy / sowadyşdan öňki kompressor bölümi esasy / sowuk nurbat kompressoryny we oňa laýyk gelýän çalgy ýagy bölüjisini, ýag ýagynyň takyk süzgüçini, işjeňleşdirilen uglerod adsorberini, ýag çalýan nasos we garyşyk sowadyjy saklaýyş tankyny we ş.m. öz içine alýar. MRC suwuklandyryş bölüminiň işi azotyň suwuklandyrylmagy üçin sowadyjy üpjün etmek üçin garyşyk işleýän suwuklygyň regeneratiw siňdiriji sowadyjy ýörelgesini ulanmakdyr. Gurluşyň iň pes temperaturasy -180 ° C-e ýetip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  •