Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Marokkoly müşderi zawoda baryp gördi

Marokkoly müşderiler zawoda baryp, azot generatory barada tehniki alyş-çalyş etdiler.

PSA azot ulgamynyň görkezişi barada gürleşdik.

Azot ulgamy esasan howany gysmak ulgamyndan, howany arassalaýyş ulgamyndan, PSA basyşynyň siňdiriji adsorbsion azot generatoryndan we azotyň akylly venting ulgamyndan durýar. Birinjiden, howa gysyş ulgamy bilen gysylýar. Gysylan howa siklonyň bölünmegine, süzgüçden öňki we takyk süzgüçli BXG seriýaly ýokary netijelilik degreaseriniň üsti bilen üç basgançakly arassalanmaga sezewar edilýär. Gysylan howadaky ýag we suw gönüden-göni petiklenýär we siklon bölünýär, agyrlyk güýji çözülýär , gödek süzgüç, inçe süzgüç ýadrosy süzgüç, galyndy ýagyň mukdary 0.01PPm-de gözegçilikde saklanýar.

Zaýalaýjy tarapyndan süzülen gysylan howa, suwy hasam aýyrmak üçin BXL seriýaly sowadyjy guradyja iberilýär. Doňdurma we suwsuzlandyrmak ýörelgesine görä, sowadyjy guradyjy, gysylan howanyň gaz çyglylygyny suwuk suwa jemlemek üçin bugarýan enjam arkaly gyzgyn we çygly gysylan howany çalyşýar we gaz-suwuk bölüji arkaly boşadýar. Çykyş howa gysyş nokady -23 ° C-e ýetýär.

Gury gysylan howa takyk süzgüç bilen süzülýär. Gysylan howa silindr süzgüç elementinden daşardan içeri geçýär. Göni göni saklamagyň, inertial çaknyşygyň, agyrlyk güýjüniň çökündileriniň we beýleki süzgüç mehanizmleriniň bilelikdäki hereketi arkaly gaz bilen suwuklygyň, tozan bölejikleriniň we damjalarynyň bölünişini amala aşyrmak üçin duman ýaly kiçijik bölejikler hasam ele alynýar.

Damjalar, tozan bölejikleri we ş.m. awtomatiki zeýkeş rozetkasyndan çykýar. Howanyň süzgüç takyklygy 0.01 mikrona ýetip biler. Galyndy ýagyň mukdary 0.01PPm-den az.

Guradylan gysylan howa ahyrsoňy işjeňleşdirilen uglerod süzgüji arkaly süzülýär we soňra howa bufer tankyna girizilýär. Gysylan howadaky galyndy howanyň mukdary ≤ 0,001 ppm.

news-9
news-10

Iş wagty: 17-09-21