Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Senagat taýdan ulanmak üçin PSA azot generatory

Gysga düşündiriş:

Model NOOK: BXN-5 1to 1000

Material: Uglerod polat ýa-da SS304

Ulanylyşy: senagat ýa-da lukmançylyk taýdan ulanmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

Iş görnüşi: öndüriji we zawod

Esasy önümler: gysylan howany arassalaýjy enjamlar, PSA azot generatory, PSA kislorod generatory, VPSA kislorod generatory, suwuk azot generatory.

Meýdany: 8000 inedördül metrden gowrak

Işgärleriň sany: 63 işçi, 6 inersener

Döredilen ýyly: 2011-3-16

Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy: CE, ISO90001, ISO14001, ISO45001, ISO13485
Locationerleşýän ýeri: 1-nji gat, 1-nji bina, 58-nji jaý, Senagat funksiýa zolagy, Çunjian şäherçesi, Fuýan etraby, Hangzhou şäheri, Zhejiang welaýaty

Haryt maglumatlary

Hangzhou boxiang, PSA azot generatoryny, kislorod generatoryny we arassalaýyş enjamlaryny, arassa enjamlary işläp düzmek, taslamak, ýasamak bilen meşgullanýan kompaniýadyr. Nebit, energiýa, elektron, himiýa, metallurgiýa, elektrik öndürmek, derman öndürmek, azyk, hassahana we ş.m.

Dürli ulanyjy barada aýdylanda bolsa, ulanyjynyň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýratynlaşdyrma, azot generatoryny hödürläp bileris.

“PSA Azot Generator Skid” “CE Cerfiticate” bilen doly üpjün ediji

PSA Azot generatory basyşyň siňdirilmegi adsorbsiýasy prinsipi hökmünde ulanylýar, Azot ýokary hilli uglerod molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanmak arkaly göni gysylan howadan alynýar.

Doly gurnama howa kompressoryny, sowadyjy howa guradyjyny, süzgüçleri, howa tankyny, azot generatoryny we gaz bufer tankyny talap edýär.

Doly gurnamalar bilen üpjün edýäris, ýöne her bir komponent we güýçlendiriji, ýokary basyşly kompressor ýa-da ýangyç guýulýan stansiýa ýaly beýleki goşmaça üpjünçilikleri aýratyn satyn alyp bolýar.

Aýratynlyklary

1. Press swing adsorbsion teoriýasy gaty durnukly we ygtybarly.

2. Arassalyk we akym tizligi belli bir aralykda sazlanyp bilner.

3. Rezonansly içki gurluş, deňagramly howa akymyny saklaň, howanyň ýokary tizlikli täsirini ýeňilleşdiriň

4. Üýtgeşik molekulýar elek gorag çäresi, uglerod molekulýar elekiniň iş möhletini uzaldýar

5. Ansat gurnamak

6. Amallary awtomatlaşdyrmak we aňsat işlemek.

Iş ýörelgesi 

Metbugat swing adsorbsion teoriýasyna görä, adsorbent hökmünde ýokary hilli uglerod molekulýar elek, belli bir basyş astynda uglerod molekulýar elekiniň dürli kislorod / azot adsorbsion kuwwaty bar, kislorod esasan uglerod molekulasy elek, kislorod we azot bilen adsorbsion bolýar. bölünýär.

Uglerod molekulýar elekiniň adsorbsion kuwwaty dürli basyşa görä üýtgediljekdigi sebäpli, basyşy peseldensoň, kislorod uglerod molekulýar elekden çykarylar. Şeýlelik bilen, uglerod molekulýar elek täzelenýär we gaýtadan işlenip bilner.

Iki adsorbsion diň ulanýarys, biri azot öndürmek üçin kislorody adsorb edýär, biri pnewmatik klapanyň açyk we çişmegine gözegçilik etmek üçin PLC awtomatiki proses ulgamy esasynda uglerod molekulýar elekini, siklini we alternatiwasyny gaýtadan dikeltmek üçin kislorody desorb edýär. ýokary hilli azot yzygiderli.

image1

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar

Esasy tehniki parametr:

Model belgisi : BXN (5-1000)

Gaz öndürmek kuwwaty: 5 -1000Nm3/ sag

Azotyň arassalygy: 95-99.999%

Azotyň çykaryş basyşy: 0.1-0.8MPA (sazlanyp bilinýän)

Çyg nokady: -40 ℃ ~ -73 ℃ (adaty basyş astynda)

Kuwwaty: 0,2 KW

Naprýatageeniýe we ýygylyk: Dürli ýurtlaryň talaplaryna laýyk geliň

image2
image3

Gaýtadan işlemek ädimleri

image4

Goýmalar

"Boxiang" kompaniýasynyň önümleri, bellige alnan söwda belligi hökmünde, metallurgiýa kömürinde, elektrik elektronikasynda, nebithimiýa, biologiýa lukmançylygy, teker kauçuk, dokma himiki süýümi, däne ammary, azyk önümlerini tygşytlamak we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

image4

Esasy eksport bazarlary

Aziýa

Europeewropa

Afrika

Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika

Gaplamak we ibermek

FOB: Ningbo ýa-da ŞangHai

Gurşun wagty: 30-45 gün

Gaplamak: Agaç gaplarda gaplamak

image3

Töleg we eltip bermek

Töleg usuly: Awans TT, T / T , Western Union, PayPal, L / C.

Eltip bermek jikme-jiklikleri: buýrugy tassyklandan soň 30-50 günüň içinde

Esasy bäsdeşlik artykmaçlygy

1.Bizde psa kislorod generatoryny öndüriji hökmünde 11 ýyldan gowrak hünär tejribämiz bar.

2. Tehniki toparda 6 inersener bar. Inereneriň köp ýyllyk daşary ýurtda gurnamak we işe girizmek tejribesi bar.

Wengriýa, Keniýa, Braziliýa, Filippinler, Kamboja, Taýland, Angliýa, Wenesuela, Russiýa we beýleki köp sanly ýurtda müşderiler bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

3. Önümiň hilini üpjün etmek üçin içerki we halkara meşhur marka komponentlerini saýlaň.

4. ýyl kepillik möhleti. 

5.Engenerler gurmak we okuw ýa-da wideo, çyzgy, görkezme gollanma okuwlary üçin ýurduňyza gidýärler.

6.24 sagat onlaýn maslahat, gollanma.

7. 1 ýyldan soň, bahasy bahasy boýunça esbaplar bilen üpjün ederis, ömürboýy tehniki hyzmat ederis, yzygiderli yzarlarys we söhbetdeşlik geçireris, müşderileriň ulanylyşyny hasaba alarys.

8. Müşderiniň ulanylyşyna görä önümi täzelemegi we hyzmaty hödürläň.

image3

  • Öňki:
  • Indiki:

  •