Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

VPSA kislorod öndüriji

Gysga düşündiriş:

Psa kislorod öndürýän enjam, otag temperaturasy we atmosfera basyşy şertinde ýokary arassalygy bilen kislorod almak üçin azot, kömürturşy gazy we suw we beýleki hapalary saýlap siňdirmek üçin ýörite VPSA molekulýar elekden peýdalanýar (93 ± 2%) ).

Adaty kislorod önümçiligi, adatça ýokary arassalygy bilen kislorod öndürip bilýän kriogen bölüniş usulyny kabul edýär. Şeýle-de bolsa, enjam ýokary maýa goýumlaryna eýe we enjam ýokary basyş we aşa pes temperatura ýagdaýynda işleýär. Işlemek kyn, tehniki hyzmatyň derejesi we energiýa sarp edilişi ýokary we adatça gaz öndürilenden soň köplenç onlarça sagat geçmeli bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Psa kislorod öndürýän enjam, otag temperaturasy we atmosfera basyşy şertinde ýokary arassalygy bilen kislorod almak üçin azot, kömürturşy gazy we suw we beýleki hapalary saýlap siňdirmek üçin ýörite VPSA molekulýar elekden peýdalanýar (93 ± 2%) ).

Adaty kislorod önümçiligi, adatça ýokary arassalygy bilen kislorod öndürip bilýän kriogen bölüniş usulyny kabul edýär. Şeýle-de bolsa, enjam ýokary maýa goýumlaryna eýe we enjam ýokary basyş we aşa pes temperatura ýagdaýynda işleýär. Işlemek kyn, tehniki hyzmatyň derejesi we energiýa sarp edilişi ýokary we adatça gaz öndürilenden soň köplenç onlarça sagat geçmeli bolýar.

Psa kislorod öndürýän enjamlar senagatlaşma döwrüne girensoň, tehnologiýa çalt ösdi, sebäbi pes öndürijilik aralygyndakydan has ýokary bahasy we arassalyk talaplary gaty ýokary däl, güýçli bäsdeşlik ukyby bar, şonuň üçin eritmekde giňden ulanylýar, partlaýjy peç kislorody baýlaşdyrmak, pulpa akartmak, aýna peç, hapa suwlary bejermek we beýleki meýdanlar.

Bu tehnologiýa boýunça içerki gözlegler has ir başlandy, ýöne uzak wagtyň dowamynda ösüş birneme haýal.

1990-njy ýyllardan başlap, psa kislorod öndürýän enjamlaryň artykmaçlyklary hytaý halky tarapyndan kem-kemden ykrar edildi we soňky ýyllarda dürli enjamlar öndürilip başlandy.

Hangzhou Boxiang Gas Equipment Co., Ltd.-iň psa VPSA kislorod önümçilik enjamlary dökün senagatynda öňdebaryjy orny eýeleýär we täsiri diýseň ajaýyp.

Psa-nyň esasy ösüş ugurlaryndan biri adsorbentiň mukdaryny azaltmak we enjamyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmakdyr. Şeýle-de bolsa, kislorod öndürmek üçin molekulýar elekleriň gowulaşmagy elmydama ýokary azotyň adsorbsion tizligi ugrunda amala aşyrylýar, sebäbi molekulýar elekleriň adsorbsion öndürijiligi PSA-nyň esasyny düzýär.

Gowy hilli molekulýar elekde ýokary azot we kislorod bölmek koeffisiýenti, doýma adsorbsion kuwwaty we ýokary güýji bolmaly.

Psa ösüşiň başga bir esasy ugry gysga aýlawy ulanmakdyr, diňe bir molekulýar elekiň kepillendirilen hiline mätäç däl, şol bir wagtyň özünde önümiň ýaramazlaşmagyna sebäp bolup bilmezligi üçin adsorbsion diňiniň içerki gurluşyny optimizasiýa esaslandyrmalydyr. adsorbsion diňinde gaz konsentrasiýasynyň birmeňzeş paýlanmagynyň kemçilikleri, şeýle hem kebelek klapan kommutatoryna has ýokary talaplary öňe sürýär.

PSA kislorod öndürmek prosesleriniň köpüsinde PSA, VSA we VPSA adatça üç görnüşe bölünip bilner.

PSA aşa uly basyşly adsorbsion atmosfera desorpsiýa prosesi. Simpleönekeý enjamyň artykmaçlyklary we molekulýar elekler üçin pes talaplar, kiçi enjamlarda ulanylmaly ýokary energiýa sarp etmegiň kemçilikleri bar.

VSA, ýa-da atmosfera basyşynyň adsorbsion wakuum desorpsiýa prosesi, az energiýa sarp etmegiň artykmaçlygy we has çylşyrymly enjamlaryň we umumy maýa goýumlarynyň ýetmezçiligi.

VPSA atmosfera basyşy arkaly wakuum desorpsiýa prosesi. Az energiýa sarp etmegiň we molekulýar elekiň ýokary netijeliliginiň artykmaçlyklaryna eýedir. Enjamlaryň umumy maýa goýumy VSA prosessinden has pes we kemçilikleri molekulýar elek we klapan üçin has ýokary talaplar.

Hangzhou Boxiang gazy VPSA amalyny kabul edýär we energiýa sarp edilişini iň pes derejä çenli azaltman (şol bir markanyň molekulýar elekiniň ulanylmagyny aňladýar) däl-de, ýönekeýleşdirmek we miniatýurizasiýa maksadyna ýetýän adaty prosesde we prosesde uly ösüşler döredýär. enjamlar, maýa goýumlaryny azaldýar we has ýokary öndürijilik / baha gatnaşygy bar.

Psa kislorodyň tutuş ulgamy esasan üfleýji, vakuum nasosy, kommutator klapany, sorujy we kislorod balans tankynyň kislorod basyşyny güýçlendiriji bölümden durýar.

Tozan bölejikleri sorujy süzgüç bilen aýrylandan soň, çig howa kök urýan tarapyndan 0,3 ~ 0,4 Barga basyş edilýär we adsorbentleriň birine girýär.

Adsorbent adsorbentde doldurylýar, onda suw, kömürturşy gazy we az mukdarda beýleki gaz komponentleri adsorbentiň girelgesinde aşaky işjeňleşdirilen alýumin tarapyndan adsorbsiýa edilýär, soň bolsa azot işjeňleşdirilen alýumin we zeolit ​​bilen adsorbsion edilýär. 13X molekulýar elekiň ýokarsynda.

Kislorod (argony hem goşmak bilen) adsorbsion däl komponent bolup, adsorberiň ýokarky nokadyndan önüm hökmünde kislorod balansyna geçirilýär.

Haçan-da adsorbent belli bir derejede adsorbsiýa edilende, adsorbent doýma ýagdaýyna ýeter. Bu wagt vakuum nasosy, adsorbenti kommutasiýa klapany (adsorbsiýanyň ugruna ters) arkaly wakuum etmek üçin ulanylar we wakuum derejesi 0,45 ~ 0.5BARg.

Siňdirilen suw, kömürturşy gazy, azot we az mukdarda beýleki gaz bölekleri atmosfera çykarylýar we adsorbent täzelenýär.
Her bir mahabatçy aşakdaky ädimleriň arasynda gezekleşýär:
- adsorbsiýa
- desorpsiýa
- möhür basmak
Aboveokardaky üç esasy proses ädimi awtomatiki usulda PLC we kommutasiýa klapan ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.

Iş ýörelgesi

Aboveokardaky üç esasy proses ädimi awtomatiki usulda PLC we kommutasiýa klapan ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.
1. Kislorod öndürmek üçin psa howany bölmek ýörelgesi
Howadaky esasy komponentler azot we kisloroddyr. Şonuň üçin azot we kislorod üçin dürli adsorbsion seçimliligi bolan adsorbentler saýlanyp bilner we kislorod öndürmek üçin azot bilen kislorody bölmek üçin degişli tehnologiki proses döredilip bilner.
Azotyň we kislorodyň dörtburç pursatlary bar, ýöne azotyň dörtburç pursaty (0,31 A) kisloroddan (0,10 A) has uly, şonuň üçin azot zeolit ​​molekulýar eleklerinde kisloroddan has güýçli adsorbsion kuwwatyna eýedir (azot ýer ýüzünde ionlar bilen has güýçli güýç berýär. zeolit).
Şonuň üçin howa basyş astynda zeolit ​​adsorbentini öz içine alýan adsorbsion düşeginden geçende, azot zeolit ​​bilen adsorbsiýa edilýär we kislorod az sorulýar, şonuň üçin gaz fazasynda baýlaşdyrylýar we adsorbsion düşeginden çykýar we kislorod bilen azot aýry bolýar kislorod alyň.
Molekulýar elek azoty doýgunlyga ýakynlaşdyrsa, howa togtadylýar we adsorbsion düşegiň basyşy peselýär, molekulýar elek tarapyndan ýerleşdirilen azot ýok edilip bilner we molekulýar elek täzeden döredilip we gaýtadan ulanylyp bilner.
Kislorod iki ýa-da has köp adsorbsion düşegiň arasynda geçip, yzygiderli öndürilip bilner.
Argon bilen kislorodyň gaýnadýan nokady biri-birine ýakyn, şonuň üçin olary aýyrmak kyn we gaz fazasynda bilelikde baýlaşdyrylyp bilner.
Şonuň üçin psa kislorod öndürýän enjam, adatça kislorod baý diýlip atlandyrylýan kriogen howany bölmek enjamynda 99,5% ýa-da ondan köp kislorodyň konsentrasiýasy bilen deňeşdirilende diňe 80% ~ 93% kislorod konsentrasiýasyny alyp biler.
Dürli siňdiriş usullaryna görä psa kislorod önümçiligini bölmek mümkin

Iki proses

1. PSA prosesi: basyş adsorbsiýasy (0,2-0,6mpa), atmosfera desorpsiýasy.
PSA gaýtadan işleýän enjamlar ýönekeý, ownuk maýa goýumlary, ýöne az kislorod öndürijiligi, ýokary energiýa sarp edilişi, kiçi kislorod öndürmek üçin (umuman <200m3 / sag) ýagdaýlara laýyk gelýär.

2. VPSA prosesi: adaty basyşda adsorbsiýa ýa-da adaty basyşdan birneme ýokary (0 ~ 50KPa), wakuum çykarmak (-50 ~ -80kpa) desorpsiýa.
PSA prosesi bilen deňeşdirilende, VPSA prosessor enjamlary çylşyrymly, ýokary maýa goýum, ýöne ýokary netijelilik, az energiýa sarp etmek, uly göwrümli kislorod öndürmek üçin amatly.

Hakyky aýralyk prosesi üçin howadaky beýleki yz bölekleri hem göz öňünde tutulmalydyr.
Kömürturşy gazynyň we adaty adsorbentlerdäki suwuň adsorbsion kuwwaty azotyň we kislorodyňkydan has ýokarydyr. Adsorbsionlar, adsorbsion düşeginde degişli adsorbentler (ýa-da adsorbentleri öndürýän kislorodyň ulanylmagy) bilen doldurylyp bilner we siňdirilip bilner.

VPSA kislorod öndürýän enjamlaryň umumy tehniki syny:
Advanced ösen tehnologiýany, kämillik tehnologiýasyny, az energiýa sarp etmegi we iki minara prosesi psa kislorod öndürmek prosesiniň çykdajylaryny kabul etmek;
Ø pikirlenmek we ulgamyň işiniň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli enjamlaryň doly toplumyny gözden geçirmek arkaly;
Ø enjamlar, amatly iş çeýeligi;
Ø ýokary awtomatlaşdyrylan proses gözegçiligi, merkezi dolandyryş otagynyň merkezleşdirilen dolandyryşy;
Gowy Ø ulgam howpsuzlygy, enjamlara gözegçilik, gowulaşdyrmak üçin näsazlyklaryň öňüni alyş çäreleri;
Environment daşky gurşawy hapalamazdan;
China Hytaý Halk Respublikasynyň milli ülňüleri we mehaniki senagatyň ministrlik standartynyň soňky neşirini ýerine ýetirmek üçin kislorod enjamlary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  •